Incoterms 2000, 2010 ir 2020 pirkimo-pardavimo sąlygos

Taigi, kaip minėta ankstesniame straipsnyje, pirkimo-pardavimo sąlygos „INCOTERMS“ suskirstytos į 4 grupes, taip geriausiai pateikiant pareigų pasiskirstymą kiekvienu atskiru atveju. Šios sąlygos žymimos trijų raidžių santrumpomis, kuriose pirmoji raidė žymi grupę, o kitos dvi – pagrindines atitinkamų pristatymo sąlygų charakteristikas.

Incoterms-2010-e1413786156481 (1) JPG

Pagrindinės pristatymo sąlygų „Incoterms“ charakteristikos, susijusios su prekių gabenimu, draudimu, krovimu ir tvarkymu bei apmokėjimo už minėtas paslaugas išlaidų pasiskirstymu tarp pirkėjo ir pardavėjo, yra šios:

E grupė – išsiuntimas:

EXW (Incoterms 2010) Iš įmonės (……. vietos pavadinimas),

EXW (Incoterms 2010) Ex works (…… named place).

Šios pristatymo sąlygos taikomos visoms transporto rūšims.

Pardavėjas savo patalpose ar teritorijoje (t. y. įmonėje, sandėlyje ar kt.) paruošia prekes perduoti pirkėjui. Pardavėjas neprisiima jokių įsipareigojimų pakrauti prekes į pirkėjo transporto priemonę ir sutvarkyti prekių eksporto muitinės formalumus. Tačiau pagal sutarties (kontrakto) sąlygas pardavėjas gali įsipareigoti pakrauti prekes į pirkėjo transportą. Tokiu atveju po santrumpos „EXW“ įrašoma „pakrauta“.

Pirkėjas atskirai apmoka prekių pakrovimo į transporto priemonę pardavėjo patalpose arba teritorijoje išlaidas ir prekių gabenimo nuo jų išsiuntimo (pakrovimo) vietos iki paskirties vietos išlaidas.

F grupė – pagrindinis pervežimas (transportavimas) neapmokėtas:

FCA (Incoterms 2010) Franko vežėjas (……….. vietos pavadinimas),

FCA (Incoterms 2010) Free carrier (………….. named place).

Šios pristatymo sąlygos taikomos visoms transporto rūšims.

Pardavėjas, sutvarkęs prekių eksporto muitinės formalumus ir sumokėjęs (prisiėmęs atsakomybę sumokėti) eksporto mokesčius, savo sąskaita ir rizika pristato prekes į su pirkėju sutartą vietą (vežėjo arba kitą krovinių terminalą, geležinkelio stotį, jūrų arba oro uosto sandėlius ar kt.) ir perduoda vežėjui. Visas išlaidas, susijusias su prekių pristatymu iki pirkėjo nurodytos vietos, apmoka pardavėjas.

Pirkėjas apmoka prekių pervežimo nuo prekių perdavimo vežėjui vietos iki paskirties vietos išlaidas, taip pat prekių pakrovimo į vežėjo transporto priemonę jų perdavimo vežėjui vietoje išlaidas;

FAS (Incoterms 2010) Franko prie laivo (…… išsiuntimo uosto pavadinimas),

FAS (Incoterms 2010) Free alongside ship (…… named port of shipment).

Šios pristatymo sąlygos taikomos jūrų ir vidaus vandenų transportui.

Pardavėjas savo sąskaita ir rizika pristato prekes iki pirkėjo nurodyto laivo pakrovimo vietos išsiuntimo uosto krantinėje arba atgabena ir pakrauna jas į lichterį (savaeigę baržą), iš kurio prekės perkraunamos į pirkėjo nurodytą laivą. Jis taip pat sutvarko prekių eksporto muitinės formalumus ir sumoka eksporto mokesčius.

Pirkėjas apmoka prekių pervežimo nuo nurodytojo išsiuntimo uosto iki paskirties vietos, taip pat prekių perkrovimo vežėjo terminale ir jų pakrovimo į laivą išsiuntimo uoste išlaidas;

FOB (Incoterms 2010) Franko laivo denis (…….. išsiuntimo uosto pavadinimas),

FOB (Incoterms 2010) Free on board (……….. named port of shipment).

Šios pristatymo sąlygos taikomos jūrų ir vidaus vandenų transportui.

Pardavėjas savo rizika pristato prekes į pirkėjo nurodytą laivą ir apmoka visas išlaidas, atsiradusias iki šio momento. Visi pardavėjo įsipareigojimai laikomi įvykdytais pakrovus prekes į laivą išsiuntimo uoste. Pardavėjas taip pat sutvarko prekių eksporto muitinės formalumus ir sumoka eksporto mokesčius.

Pirkėjas apmoka prekių pervežimo nuo išsiuntimo uosto iki paskirties vietos išlaidas;

C grupė – pagrindinis pervežimas (transportavimas) apmokėtas:

CFR (Incoterms 2010) kaina ir frachtas (………. paskirties uosto pavadinimas),

CFR (Incoterms 2010) Cost and freight (………. named port of destination).

Šios pristatymo sąlygos taikomos jūrų ir vidaus vandenų transportui.

Pardavėjas apmoka visas prekių pristatymo į pirkėjo nurodytą paskirties uostą išlaidas, įskaitant pakrovimo į laivą išlaidas, ir, jeigu prekės gabenamos reguliariomis laivybos linijomis, iškrovimo paskirties uoste išlaidas, kurios paprastai įtraukiamos į frachtą ir numatomos sudarant vežimo sutartį (kontraktą). Jis taip pat sutvarko prekių eksporto muitinės formalumus ir sumoka eksporto mokesčius.

Pirkėjas prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo riziką nuo to laiko, kai prekės pakraunamos į laivą išsiuntimo uoste. Jis taip pat apmoka prekių iškrovimo paskirties uoste išlaidas, įskaitant prieplaukos mokesčius, jeigu pagal vežimo sutartį (kontraktą) šias išlaidas ir mokesčius turi sumokėti pirkėjas, o ne pardavėjas;

CIF (Incoterms 2010) kaina, draudimas ir frachtas (…….. paskirties uosto pavadinimas),

CIF (Incoterms 2010) Cost, insurance and freight (…………. named port of destination).

Šios pristatymo sąlygos taikomos jūrų ir vidaus vandenų transportui.

Šiuo atveju pardavėjo ir pirkėjo įsipareigojimai yra tokie patys kaip ir pagal CFR pristatymo sąlygas, tačiau pardavėjas pagal Instrukcijos 5.3 papunktyje nurodytas sąlygas papildomai privalo mažiausia pinigų suma apdrausti prekes nuo galimo jų sugadinimo ar praradimo gabenimo metu rizikos;

CPT (Incoterms 2010) pervežimas (transportavimas) apmokėtas iki (……. paskirties vietos pavadinimas),

CPT (Incoterms 2010) Carriage paid to (……. named place of destination).

Šios pristatymo sąlygos taikomos visoms transporto rūšims.

Pardavėjas sudaro sutartį su prekių vežėju ir pateikia jam prekes, taip pat apmoka prekių pristatymo į pirkėjo nurodytą paskirties vietą išlaidas ir, jeigu prekės gabenamos reguliariomis laivybos linijomis, iškrovimo paskirties uoste išlaidas, kurios paprastai įtraukiamos į frachtą ir numatomos sudarant vežimo sutartį (kontraktą). Jis taip pat sutvarko prekių eksporto muitinės formalumus ir sumoka eksporto mokesčius.

Pirkėjas prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo riziką nuo to momento kai prekės pateikiamos vežėjui ir apmoka prekių iškrovimo paskirties vietoje išlaidas, jeigu pagal vežimo sutartį (kontraktą) šias išlaidas ir mokesčius turi sumokėti pirkėjas, o ne pardavėjas;

CIP (Incoterms 2010) pervežimas (transportavimas) ir draudimas apmokėtas iki (………….. paskirties vietos pavadinimas),

CIP (Incoterms 2010) Carriage and insurance paid to (…………. named place of destination).

Šios pristatymo sąlygos taikomos visoms transporto rūšims.

Šiuo atveju pardavėjo įsipareigojimai yra tokie patys kaip ir pagal CPT pristatymo sąlygas, tačiau jis pagal Instrukcijos 5.3 papunktyje nurodytas sąlygas papildomai privalo mažiausia pinigų suma apdrausti prekes nuo galimo jų sugadinimo ar praradimo gabenimo metu rizikos;

D grupė – pristatymas:

DAT (Incoterms 2010) pristatyta į terminalą (………….. terminalo paskirties uoste arba paskirties vietoje pavadinimas),

DAT (Incoterms 2010) Delivered at terminal (…………. named terminal at port or place of destination).

Šios pristatymo sąlygos taikomos visoms transporto rūšims.

Pardavėjas perduoda prekes, iškrautas iš jas atvežusios transporto priemonės, pirkėjui jo nurodytame terminale paskirties uoste arba paskirties vietoje. Sąvoka „terminalas“ apima bet kurią dengtą arba nedengtą vietą, pvz., uosto krantinę, prekių sandėlį, konteinerių aikštelę, geležinkelio arba oro uosto terminalą.

Pardavėjas sumoka visus už prekes nustatytus eksporto muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas, sutvarko prekių eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito formalumus, apmoka visas prekių gabenimo iki pirkėjo nurodyto terminalo išlaidas, prekių iškrovimo iš jas atvežusios transporto priemonės terminale išlaidas.

Pirkėjas prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo riziką nuo to momento kai prekės jam perduodamos terminale, taip pat sumoka visus už pristatytas prekes nustatytus importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas;

DAP (Incoterms 2010) pristatyta į vietą (…………. paskirties vietos pavadinimas),

DAP (Incoterms 2010) Delivered at place (……….. named place of destination).

Šios pristatymo sąlygos taikomos visoms transporto rūšims.

Pardavėjas savo rizika pristato prekes į pirkėjo nurodytą paskirties vietą ir perduoda pirkėjui paruoštas iškrovimui jas atvežusioje transporto priemonėje.

Pardavėjas sumoka visus už prekes nustatytus eksporto muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas, sutvarko prekių eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito formalumus, apmoka visas prekių gabenimo iki pirkėjo nurodytos vietos išlaidas, taip pat, jeigu numatyta prekių tiekimo sutartyje (kontrakte), sumoka už prekių iškrovimą iš jas atvežusios transporto priemonės nurodytoje paskirties vietoje.

Pirkėjas sumoka už prekių iškrovimą iš jas atvežusios transporto priemonės nurodytoje paskirties vietoje, jeigu kitaip nenumatyta prekių tiekimo sutartyje (kontrakte), taip pat sumoka visus už prekes nustatytus importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas.

DDP (Incoterms 2010) perduota, muitas sumokėtas (………………. paskirties vietos pavadinimas),

DDP (Incoterms 2010) Delivered duty paid (…………….. named place of destination).

Šios pristatymo sąlygos taikomos visoms transporto rūšims.

Pardavėjas savo rizika pristato prekes į pirkėjo nurodytą paskirties vietą ir perduoda pirkėjui paruoštas iškrovimui jas atvežusioje transporto priemonėje.

Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo iki pirkėjo nurodytos paskirties vietos išlaidas, prekių perkrovimo krovinių terminaluose (geležinkelio stotyse, jūrų ar oro uostų sandėliuose) išlaidas, sutvarko prekių eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito formalumus, sumoka visus už prekes nustatytus eksporto ir importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas, taip pat, jeigu numatyta prekių tiekimo sutartyje (kontrakte), sumoka už prekių iškrovimą iš jas atvežusios transporto priemonės nurodytoje paskirties vietoje.

DDP pristatymo sąlygos gali būti taikomos tik tada, kai pagal prekių tiekimo sutarties (kontrakto) sąlygas importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas įsipareigoja sumokėti pardavėjas, o pirkėjas (importuotojas) pateikia muitinei tų muitų ir kitų mokesčių bei rinkliavų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus;

DAF (Incoterms 2000) perduota pasienyje (………….. vietos pavadinimas),

DAF (Incoterms 2000) Delivered at frontier (……….. named place).

Šios pristatymo sąlygos taikomos kelių ir geležinkelių transportui.

Pardavėjas, sutvarkęs prekių eksporto muitinės formalumus, sumokėjęs (prisiėmęs atsakomybę sumokėti) eksporto mokesčius ir savo sąskaita sudaręs vežimo sutartį, perduoda prekes pirkėjui pasienyje (prekių perdavimo vietą ir laiką nurodo pastarasis asmuo), prieš pateikiant jas kaimyninės šalies muitinės įstaigai, veikiančiai atitinkamame sienos perėjimo punkte. Vieta pasienyje gali būti prie bet kurios šalies, įskaitant šalį gavėją (importuotoją) ir šalį siuntėją (eksportuotoją), sienos. Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo iki pirkėjo nurodytos jų perdavimo pasienyje vietos išlaidas bei sutvarko jų eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito per užsienio valstybių teritoriją formalumus.

Pagal pirkėjo ir pardavėjo susitarimą prekės iš jų perdavimo vietos pasienyje pirkėjo sąskaita ir rizika tuo pačiu transportu gali būti toliau gabenamos iki jų galutinės paskirties vietos;

DDU (Incoterms 2000) perduota, muitas nesumokėtas (…………… paskirties vietos pavadinimas),

DDU (Incoterms 2000) Delivered duty unpaid (………… named place of destination).

Šios pristatymo sąlygos taikomos visoms transporto rūšims.

Pardavėjas perduoda prekes pirkėjui jo nurodytoje vietoje neiškrautas iš jas atgabenusios transporto priemonės.

Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo iki nurodytosios paskirties vietos išlaidas, prekių perkrovimo krovinių terminaluose (geležinkelio stotyse, jūrų ar oro uostų sandėliuose) išlaidas, taip pat sutvarko jų eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito formalumus, sumoka eksporto mokesčius. Pardavėjas taip pat prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo iki jų perdavimo pirkėjui pastarojo nurodytoje paskirties vietoje riziką;

Pirkėjas sumoka visus už prekes nustatytus importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas;

DES (Incoterms 2000) pristatyta į laivą (…………….. paskirties uosto pavadinimas),

DES (Incoterms 2000) Delivered ex ship (……………. named port of destination).

Šios pristatymo sąlygos taikomos jūrų ir vidaus vandenų transportui.

Pardavėjas perduoda prekes pirkėjui laivo denyje pirkėjo nurodytame paskirties uoste.

Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo iki pirkėjo nurodyto paskirties uosto, kuriame prekės laivo denyje perduodamos pirkėjui, išlaidas, taip pat sutvarko jų eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito formalumus, sumoka eksporto mokesčius. Jis taip pat prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo iki jų perdavimo pirkėjui laivo denyje pastarojo nurodytame paskirties uoste riziką.

Pirkėjas apmoka prekių iškrovimo iš laivo jų paskirties uoste išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su prekių gabenimu nuo to momento, kai jis jas perėmė savo dispozicijon;

DEQ (Incoterms 2000) pristatyta į krantinę (…………. paskirties uosto pavadinimas),

DEQ (Incoterms 2000) Delivered ex quay (………….. named port of destination).

Šios pristatymo sąlygos taikomos jūrų ir vidaus vandenų transportui.

Pardavėjas perduoda prekes pirkėjui jo nurodyto paskirties uosto krantinėje.

Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo iki pirkėjo nurodyto paskirties uosto krantinės išlaidas, prekių iškrovimo iš laivo jų paskirties uoste išlaidas, taip pat sutvarko prekių eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito formalumus, sumoka eksporto mokesčius. Jis taip pat prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo iki jų perdavimo pirkėjui pastarojo nurodyto paskirties uosto krantinėje riziką.

Pirkėjas padengia muitinės formalumų išlaidas, kurios turi būti sumokėtos importuojant prekes arba jas gabenant toliau.

INCOTERMS 2020 kol kas nėra patvirtintos, tačiau tarptautinio reguliavimo aplinkoje skelbiama, jog į naująsias taisykles siūloma įtraukti keletą naujų terminų, tokių kaip “CNI“ (Cost and Insurance). Šis pasiūlymas realus, nes šios taisyklės buvo teiktos jau ir Incoterms 2010 versijai, tačiau dauguma rengėjų nesutiko. Teigiama, jog pateikti siūlymai ir dėl “D“ grupės terminų pakeitimų, kurie numatytų, jog DDP sąlygos būtų išskirtos į dvi naujas sąlygas – DTP and DPP, kurios reikštų “Delivered at Terminal Paid“ ir “Delivered at Place Paid“. Tokiu būdu turėtume pristatymą į terminalą be muitinės procedūrų  (DAT) arba su jomis (DTP), ir pristatymą į nustatytą vietą su muitinės procedūromis (DAP) arba be jų (DPP). Taip pat siūloma keisti arba išvis naikinti FAS sąlygą, kurios šiuo metu užima vietą tarp FCA ir FOB. FAS taisyklės turi savo ribojimų, kurie netinkami tam tikriems pervežimams vykdyti, tokiems kaip laivas vėluoja ir krovinys lieka terminale, taip sutrikdant procedūras. Jei laivas pajudėtų pagal grafiką tuo būdų jis išvyktų be krovinio. Taip pat FAS ir FOB sąlygų skirtumai yra tokie maži, jog sunkiai pateisinami. Taigi tokiu atveju INCOTERMS 2020 prarastų du terminus, tačiau įgautų tris naujus ir galiausiai taisyklių sąvadas turėtų 12 bendrai naudojamų terminų. Taip pat pasigirsta papildomų nuomonių dėl absoliutaus EXW ir DDP sąlygų naikinimo.

Straipsnį parengė: Šarūnas Gajauskas

Advertisement

Vienas komentaras “Incoterms 2000, 2010 ir 2020 pirkimo-pardavimo sąlygos

  1. Laba diena,

    Incoterms 2020 bus naujas darinys DPU – Delivered at Place Unloaded.
    Būtų įdomu sužinoti, koks vertimas į lietuvių kalbą, kad galima būtų rašyti į sąsk-faktūras.

    Patinka

Komentuoti: Arūnas Kunikauskas Atšaukti atsakymą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s